Loading...

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων

ΤΡΙΚΑΛΑ - 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Λαμβάνοντας υπόψη:

Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (Α'147).

Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση των διατάξεων για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ Α/98/2005), όπως ισχύει.

Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007), ως ισχύει.

Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265/23/12/2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

Το άρθρο 235 παρ. 3 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α 94/27.5.2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

Την υπ' αριθμ. 126829/ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης, και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4314/2014», όπως ισχύουν.

Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το Δικαιούχο.

Τη με αρ. πρωτ. Α.Π.: 4292/1454/A3 (28/06/2019) Απόφαση για την ένταξη της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΌ ΚΈΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΊΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» στο πλαίσιο της Δράσης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου», καθώς και τη με αρ. πρωτ. 6014/Β1/1234/15.10.2019 Τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης των 65 Ενταγμένων Πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδ. 098 «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» για διόρθωση στοιχείων των ΣΑ (ενάριθμοι), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020, όπως ισχύει.

Την από 22/08/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων για την αποδοχή της απόφασης ένταξης της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τρικκαίων.

Τη με αρ. πρωτ. Α.Π.: 6436/ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ (08/12/2021) Απόφαση Έγκρισης τροποποίησης της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΌ ΚΈΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΊΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» στο πλαίσιο της Δράσης «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020, όπως ισχύει.

Την από 14/12/2021 Απόφαση του Προεδρείου του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων για την αποδοχή του τροποποιημένου Τ.Δ. της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τρικκαίων», τη σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού,

Αξιολόγησης και Επιλογής Αναδόχων και Παραλαβής - Πιστοποίησης Εργασιών των Υποέργων του Εμπορικού Συλλόγου,

Συνδικαιούχου της Πράξης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Δήμου Τρικκαίων» και την εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή κάθε εγγράφου που θα αφορά στην υλοποίηση της Πράξης.

Την από 21/12/2021 Απόφαση του Προεδρείου του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων για την έγκριση της παρούσας Ανοιχτής Πρόσκλησης για την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου 6 Αμοιβές προσωπικού του Εμπορικού Συλλόγου, Συνδικαιούχου της Πράξης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Δήμου Τρικκαίων» με Κωδικό ΟΠΣ 5034531.

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για την πλήρωση δύο θέσεων έκτακτων στελεχών για την υποστήριξη του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Αμοιβές προσωπικού» της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΌ ΚΈΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΉΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5034531.

Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και η συγχρηματοδότηση προέρχεται αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελλάδα».

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και με οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

Να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα του προηγούμενου εδαφίου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα.

Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Δήμος Τρικκαίων, υπέβαλε Αίτημα Χρηματοδότησης στις 30-11-2018 με κωδικό αριθμό ΟΠΣ 5034531, ΤΔΠ με ID 53950, με Δικαιούχο «ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» συνδικαιούχο «Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων» και τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ». οποία αξιολογήθηκε θετικά και εντάχθηκε για χρηματοδότηση σύμφωνα με την με Α.Π. 4292/1454/Α3/28-06-2019 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» καθώς και τη με αρ. πρωτ. 6014/Β1/1234/15.10.2019 Τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης των 65 Ενταγμένων Πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδ. 098

«Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» για διόρθωση στοιχείων των ΣΑ (ενάριθμοι), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Η Πράξη με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΌ ΚΈΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΊΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΊΩΝ» στο πλαίσιο της δράσης «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» υλοποιείται μέσω επτά (7) υποέργων ως ακολούθως:

Α. Υποέργα του Δήμου Τρικκαίων

Υποέργο 1: «Αναβάθμιση του ιστορικού εμπορικού κέντρου της πόλης των Τρικάλων και μετατροπή της οδού 25ης Μαρτίου σε οδό ήπιας κυκλοφορίας»

Υποέργο 2: «Φιλοτέχνηση και τοποθέτηση γλυπτών αγαλμάτων για την αισθητική αναβάθμιση του ιστορικού εμπορικού κέντρου της πόλης των Τρικάλων»

Υποέργο 3: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας»

Υποέργο 7: «Εργασίες προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στο ιστορικό εμπορικό κέντρο της πόλης των Τρικάλων»

Β. Υποέργα του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων

Υποέργο 4: «Δημιουργία κοινής οπτικής ταυτότητας των επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης»

Υποέργο 5: «Δαπάνες προβολής και προώθησης περιοχής παρέμβασης» Υποέργο 6:«Αμοιβές προσωπικού Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων»

Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων, με γνώμονα αφενός μεν την επιτυχή υλοποίηση των Υποέργων αρμοδιότητάς του, αφετέρου δε την συνολική επιτυχή και εμπρόθεσμη υλοποίηση της Πράξης σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Ένταξης και της Πρόσκλησης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» θα προβεί στην πρόσληψη δύο (2) στελεχών αποκλειστικά με σύμβαση μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα με τα παρακάτω προσόντα για την υποστήριξη υλοποίηση της Πράξης:

Στέλεχος 1: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ ΑΤΕΙ) ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού.

Στέλεχος 2: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ ΑΤΕΙ) ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού.

Τα στελέχη θα επιλεγούν από το Μητρώο στελεχών υποστήριξης των Συνδικαιούχων Εμπορικών Συλλόγων στην υλοποίηση των έργων «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020» που τηρεί η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.). Στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Οι ενδιαφερόμενο/ες για την παραπάνω συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Τρικάλων καλούνται να επισκεφθούν την παρακάτω ιστοσελίδα της Ε.Σ.Ε.Ε. και να υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική πρόσκληση, που επίσης παρατίθεται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://esee.gr/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B 7-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82 %CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF% 84%CE%BF%CF%82-%CE%B1/

Στο Μητρώο Στελεχών μπορούν να ενταχθούν όλα ανεξαιρέτως τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα απαραίτητα κριτήρια και δεν εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις της πρόσκλησης.

Η πρόσληψη προβλέπεται από την Πρόσκληση (Κατηγορία 8 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ/ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟ) και στο πλαίσιο της Πράξης έχει προβλεφθεί και θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 6.

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα είναι μεταξύ άλλων:

Η άρτια υλοποίηση του Έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους στόχους, που έχουν τεθεί.

Ο αποτελεσματικός συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων μερών στο Έργο, η διασφάλιση της τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων και η έγκαιρη επίλυση ζητημάτων, που πιθανόν να προκύψουν.

Η υποστήριξη κατά τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών, των υποέργων ευθύνης του Συνδικαιούχου – Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων.

Η υποστήριξη κατά την οικονομική διαχείριση και τη διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη των Υποέργων ευθύνης του Συνδικαιούχου - Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων Η αποτίμηση των εργασιών που εκτελέστηκαν

Συγκεκριμένα:

Αντικείμενο Υποστήριξης Στελέχους 1 Εργασίες παρακολούθησης, διαχείρισης και οικονομικής παρακολούθησης:

Παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου και συνεργασία με τον Υπεύθυνο Οικονομικής Διαχείρισης του φορέα για την παραγωγή των απαραίτητων οικονομικών στοιχείων και αναφορών

Επίβλεψη των ενεργειών που απαιτούνται για την ομαλή υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου του Συνδικαιούχου

Σύνταξη και υποβολή αναφορών προς τον Υπεύθυνο της Πράξης για την πορεία υλοποίησης του έργου του Συνδικαιούχου, ως προς το οικονομικό του αντικείμενο

Αναγνώριση δυσλειτουργιών / καθυστερήσεων / προβληματικών καταστάσεων που επηρεάζουν την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου, διατύπωση προτάσεων αντιμετώπισης και ανάληψη σχετικής δράσης για την υποστήριξη της ορθής, έγκαιρης και επιτυχημένης ολοκλήρωσής του

Σύνταξη και υποβολή στον Φορέα Χρηματοδότησης των Αιτημάτων Χρηματοδότησης

Συνεργασία με τον Δικαιούχο για την Σύνταξη και υποβολή στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Δελτίων Προόδου Πράξης (ΔΠΠ) Υποέργων αρμοδιότητας Συνδικαιούχου Συνεργασία με τον Δικαιούχο για την Σύνταξη και υποβολή στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Τεχνικών Δελτίων Υποέργου (ΤΔΥ) Υποέργων αρμοδιότητας Συνδικαιούχου

Συνεργασία με τον Δικαιούχο για τη Σύνταξη και υποβολή στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης της Πράξης και όλων των συνοδευτικών αυτής εγγράφων, όσον αφορά τα Υποέργα αρμοδιότητας Συνδικαιούχου

Υποστήριξη διαγωνιστικών διαδικασιών υποέργων αρμοδιότητας Συνδικαιούχου Σύνταξη Τευχών Διακήρυξης διαγωνισμού

Δημοσίευση του Τεύχους Διακήρυξης όπου προβλέπεται (π.χ. Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, διαδικτυακή πύλη του φορέα, ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ κ.λπ.)

Υποδοχή, πρωτοκόλληση, αρχειοθέτηση και υποστήριξη της αρμόδιας Επιτροπής σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων έως και την κατακύρωση του έργου

Υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων έως και την τελική επιλογή των συνεργατών

Υποστήριξη της διαδικασίας συμβασιοποίησης

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων όπου προβλέπεται (π.χ. Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, διαδικτυακή πύλη του φορέα, ΕΣΗΔΗΣ, ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ κ.λπ.)

Στην περίπτωση απευθείας αναθέσεων, υποστήριξη κατά τη διενέργεια έρευνας αγοράς, σύνταξης προδιαγραφών, κλπ. και έως την συμβασιοποίηση.

Παραδοτέα : Διμηνιαίες Εκθέσεις Εργασιών

Αντικείμενο Υποστήριξης Στελέχους 2 Εργασίες παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου:

Διαχείριση, παρακολούθηση και επίβλεψη της πορείας υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου στις Κατηγορίες Ενεργειών B, Υποέργο 4: «Δημιουργία κοινής οπτικής ταυτότητας των επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης» και 5 «Δαπάνες προβολής και προώθησης περιοχής παρέμβασης» του έργου του Συνδικαιούχου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και της ποιότητας των παραδοτέων των επιμέρους εργασιών

Σύνταξη και υποβολή αναφορών προς τον Υπεύθυνο της Πράξης για την πορεία υλοποίησης του έργου του Συνδικαιούχου, ως προς το φυσικό του αντικείμενο

Αναγνώριση δυσλειτουργιών / καθυστερήσεων / προβληματικών καταστάσεων που επηρεάζουν την πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου του Συνδικαιούχου, διατύπωση προτάσεων αντιμετώπισης και ανάληψη σχετικής δράσης για την υποστήριξη της ορθής, έγκαιρης και επιτυχημένης ολοκλήρωσής του

Παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου συμβάσεων με αναδόχους

Παρακολούθηση οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων με αναδόχους

Υποστήριξη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου στην παραλαβή των παραδοτέων των αναδόχων, μεταξύ άλλων με σύνταξη αναφορών και εισηγήσεων προς αυτήν αναφορικά με την παραλαβή του έργου και την πληρωμή των αναδόχων

Παραδοτέα : Διμηνιαίες Εκθέσεις Εργασιών

Α.2. ΑΜΟΙΒΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

Τα στελέχη πρόκειται να απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου, αποκλειστικά για την παρούσα πράξη και δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Οι όροι της αμοιβής εξειδικεύονται τόσο στην πρόσκληση 098 με Α.Π. 3171/1061/Α3 - 04.06.2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όσο και στην Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα. Η διάρκεια της Σύμβασης ξεκινά με την υπογραφή της και ολοκληρώνεται με την λήξη του υποέργου, ήτοι στις 31/12/2023 που είναι η λήξη της Πράξης. Σε περίπτωση παράτασης της Πράξης παρατείνεται αυτόματα και η διάρκεια απασχόλησης των στελεχών ως τη νέα ημερομηνία λήξης αυτής.

Α.3. ΤοΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τόπος απασχόλησης θα είναι η έδρα του φορέα, ή όπου αλλού υποδειχθεί από τον Εμπορικό Σύλλογο Τρικάλων, ανάλογα με της ανάγκες υλοποίησης της Πράξης.

Α.4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

Τα Παραδοτέα θα ελέγχονται και θα πιστοποιούνται, από την Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης του Υποέργου, και θα συνοδεύονται από Έκθεση του Υπεύθυνου Πράξης.

Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Στέλεχος 1: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ ΑΤΕΙ) ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού, με πενταετή (5 έτη) τουλάχιστον εμπειρία σε παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της διαχείρισης ή/και της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή/και διεθνών προγραμμάτων.

Στέλεχος 2: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ ΑΤΕΙ) ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού, με πενταετή (5 έτη) τουλάχιστον εμπειρία σε παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της διαχείρισης ή/και της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή/και διεθνών προγραμμάτων.

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα θα γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού, Αξιολόγησης και Επιλογής Αναδόχων που έχει συσταθεί με το πρακτικό της από 14/12/2021 Απόφασης του Προεδρείου του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων.

των

CU

Μοριοδότηση επιθυμητών προσόντων υποψηφίων (πέραν των υποχρεωτικών τυπικών προσόντων ένταξης στο μητρώο στελεχών ΕΣΕΕ)

Η κατάταξη των υποψηφίων θα προκύψει σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα κριτηρίων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

α/α

1 2

ΚΡΙΤΗΡΙΑ | Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

Επαγγελματική εμπειρία

ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ Τίτλος από ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ 3 βαθμοί για κάθε έτος εμπειρίας, 2 βαθμοί για κάθε έτος εμπειρίας 11 1 βαθμός για κάθε έτος

| εμπειρίας

| Εμπειρία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διοίκηση

Έργων

Εμπειρία στη

Προγραμμάτων | Συνέντευξη

5

ΣΥΝΟΛΟ |

100 |

Δ.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Τα προαναφερόμενα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής και στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν τα διαθέτει, αποκλείεται από την μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης και δεν βαθμολογείται.

Αποτελέσματα αξιολόγησης – κατάταξης: Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη διεξαγωγή της συνέντευξης, οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, για τα προσωρινά αποτελέσματα. Οι υποψήφιοι, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν γραπτή ένσταση επί των προσωρινών αποτελεσμάτων, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους. Μετά την αξιολόγηση τυχών ενστάσεων οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, για τα οριστικά αποτελέσματα κατάταξης.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται το άτομο που συγκέντρωσε μεγαλύτερο βαθμό στο σύνολο των βαθμολογούμενων κριτηρίων αξιολόγησης πλην της συνέντευξης ενώ στην περίπτωση που υπάρχει και πάλι ισοβαθμία θα γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.

Τήρηση γενικών αρχών: Η επιλογή γίνεται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της συνθήκης της ΕΚ. Οι όροι της πρόσκλησης για επιλογή έκτακτου προσωπικού σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας.

Εμπιστευτικότητα: Όλα τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας θεωρούνται εμπιστευτικά, και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αξιολόγηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ / 23.12.2021

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 23, ΤΡΙΚΑΛΑ, Τ.Κ. 42100 Πληροφορίες TΗΛ: 2431076334 / E-MAIL: estrikala@yahoo.gr

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ